Zaiwâ Garai Hkya-on Mahkôn

 

 

Garaî é maú hpo mú zó lé wó hkya-on râ matú nghut lhê.

Garaî maúhpo jeju lé ahkuî yhang chôm hkya-on lo sháng...