About ZBTC

ZBTC committee members are as follows:

ZBTC is working  two main task. They are

Bible Translation 

Sará. Hpukón Làq Bok 

Sará. Chúmlùt Gun Sêng 

Literacy 

Sr. Chúmlùt Nóng Làt

Srm. Chúmlùt Ban Htáng

Sr. Chúmlùt Yakuq

Srm. wòqhkyûng Nang San Óng

Srn. Dumhpaû Nan ong

Srm. Lahtó Ja Shim

Srm. Lahpai Nang Bok

Sr. Muiho San Hpúng 

Sr.Hpukón Tû Nán

Sr. Jangmó Óng Nán