About ZBTC

ZBTC committee members are as follows:

   

ZBTC

 1. Srm. Dòqshi Hkón Tsín             Director 
 2. Rev. Chúmlùt Brang Óng          Deputy Director 
 3. Rev. Chúmlùt Gám Mó             Sacetary 
 4. Sará Hpauyû Ong Myat              Assistant Sacetary
 5. Hpt. Chúmlùt Tû Lum               Treasure &Admin
 6. Rev. Chyín-yû Zau Lón             Fundraising 
 7. Rev. Jangmó Gám Mó               Committee Member
 8. Srm. Zunwà Bok Nû                  Committee Member
 9. Rev. Dùmdoq No Dîn                Committee Member
 10.  Sará Zìnghtûng Kúm Shong     Committee Member
 11.  Zaiwâ Laili Laiká eq htûnghking Chyung wapdòq Mû Sîng                                            Committee Member
 12.  KBC Laili Laika Hteq Htángdìp ​​​​​​Magám Dàp Hpa-ón                                                               Committee Member

  ZBTC is working in two main tasks. They are :

Bible Translation 

Sará. Hpukón Làq Bok 

Sará. Chúmlùt Gun Sêng 

Literacy 

Sr. Chúmlùt Nóng Làt

Srm. Chúmlùt Ban Htáng

Sr. Chúmlùt Yakuq

Srm. wòqhkyûng Nang San Óng

Srn. Dumhpaû Nan ong

Srm. Lahtó Ja Shim

Srm. Lahpai Nang Bok

Sr. Muiho San Hpúng 

Sr.Hpukón Tû Nán

Sr. Jangmó Óng Nán