Zaiwa backword (Keyboard)

Downloads: 

Backword èq ká râ nghut jáng

á= {[+a

à =" '+a

â = . > eq shift +a

Unicode èq ká râ nghut jáng

á =  a + {[

à =a + " '

â = a+ . > eq shift

 

ZJ.jpg