Zaiwa Bible Old testament Translation work news

Mingkan, mîngdân hkang mó má nyi nyi é chyitdàp é wunpóng zaizo anu awa, nhikbò sû wún wuì lé gabú lùdang shit kyô kat lhê.

     Zaiwâ chyúm laiká lé 1999 zàn mai hpuq hi e ló bê. Haû mù luî 2010 má Chyoiyúng chyúmlaiká Dang shikaq asik lé gabú gará wó lhoq pán bê. Hau htoq agó, Noqkuq hkya-on mahkôn bùk lé le wó saí htoq to mù, jowò hkangmá má wó lhoq pyô bê nghut ri.

         Ahkuî hkyíng mai gi,Chyoiyúng chyúmlaiká Dang shikaq axau hpuq lhik é mú zó lé dum xoq saî nyì bê. Nga-nhúng wunpóng zaizo wuî Garai mungdang lé nga-nhûng é myíng htê dông wó nghap yù mù, kô myhang lò râ matú Chyoiyung chyumlaiká hpuqlhik é mú zó má hpàqchyî, ngùnzè, wum-o atsam dông bo wang lom lò râ matú  Zaiwâ chyúmlaiká hpuq hpúng (ZBTC) mai u gó lung kat lhê ô.

     xoq tui râ matú;

                                 1. Srm. mó  Dòqshi hkón Tsín (u chyûng) : 09796537000

                                 2. Rev. Chúmlùt Gám Mó ( Mû sîng) : 09440008517

                                  3. Hpt. zau. Chúmlùt Tû Lum (sùt zùm): 0973760390

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.