The natural beauty of Kachin Land Zaiwa Kachin land

Shî gi Wunpóng zaizo wuì nyi é Lashio mau má jòq é sân yúng dik é che nghut ri.

Shî gi Zaiwâ zô pé nyi byo gyó lo é apûn awang Sadûng mau mâ é Lângnòq
Shî gi Sá Mo mâ é xo hkong nghut lhê.
Shî gi Nbá pá mâ é zùmjàng eq che ralhum nghut ri.
Zawzô pé nyi é bum mau shut lo jé wú keq!  Teng za yhang myìt ngón hkyô wó râ nghut lhê. Welcome to Zaiwa Kachin land!!