ကေဂျီတန်းစာအုပ်စာပေများ

K.G sará pé chûng râ zaiwâ myíng eq sêng é hkyô shit laiká bùk eq mhoqchûng laiká pé

sara chung akuq( 1).jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.