မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Zaiwa Bible Translation Committee က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် contact@wunpongzaiwakachin.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက Zaiwa Bible Translation Committee မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။