Lhom Pâng yu lhê

Zaiwâ Chyúmlaiká Hpuq Komiti 

Shansu South, Myitkyina

Wunpóng Zaiwâ Laili Laiká eq Htûnghking Hpúng Chyung Wap 

Shitapru, Myitchyînâ

alhô
Laiká bùk kuq
Laiká bùk kuq

Laiká Bùk Amyû Myû 

Chyúmlaiká kuq
Chyúmlaiká kuq

Chyúmlaiká Eq Sêng é Pé

Music alhô
Music alhô

Mahkôn Amyû myû (Music)

htê htoq alhô duì kuq
htê htoq alhô duì kuq

Htê Htoq Alhô Duì (Video)

Youtube kuq
Youtube kuq

Youtube

Apk kuq
Apk kuq

Jàk Chûng Zè Pé

Lù Pyô wàp

Wungpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp mai lhom pâng yu lhê ô.

Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp shî gi, Wunpóng Zaiwâ zowuî lhúnglháng bâng é matú, sâng-hi wó saî htoq tô é nghut lhê.

Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp mai, Zaiwâ zôwui é, Chyoiyúng Chyúmlaiká, Zaiwâ laiká, htûnghking, labaû, mhô-myi shindâm, mahkôn, htê htoq alhô duì pé eq lùdang ajà jà lé wó myang nghap sê yù râ nghut lhê. Haû mù, myìt lom é bang bànshoq lé, Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp shí má wang wú râ matú, gabú myìt mai lhom pâng yu lhê ô! 

Lukaq É Gabú Danglù Laiká Mâ É Mhô-myi Pé  

Gabú hpo lùdang laiká bùk 4 buk mâ é Lukaq é Gabú danglù laiká má kâ tô é hkyô lé chôm mhoq yù sháng

Verse of the day

Mauhkûng htoq tsáng myhâng má, woi-nyí hkyô eq sêng é shimân jeju jung hkangmó lé, Hkrisduq má nga-nhúng lé shimân byi sû, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é Yhângwa, Garai Gasang gi, hkungsô wó nyî sháng gaq.

Ehpesu Pê Chyáng Hun Kat É Laiká 1:3

Lù Dang Asik

ZBTC mai zui saî nyi é múzó pé

 

Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti (ZBTC)  ahkaû má, Team 2 lhum jòq lhê. Translation team eq literacy team nghut lhê. <<Xoq Nghap Râ>>

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.