Copyright

This website is sponsored by Zaiwa Bible Translation Committee.

nàng xoq tui nau é hkyô lé, contact@wunpongzaiwakachin.com má laiká dé kat aq. contact@wunpongzaiwakachin.com

Shí wàp má bo é bànshoq lé, wó sing é ahko ahkâng gi, Zaiwa Bible Translation Committee mai zuî zing tô lhê. Zaiwa Bible Translation Committee