Zaiwâ Hymn MP4

Zaiwâ hkya-on mahkôn MP4 kut lo é hkyô gi, Miwâ ming shut nyi nyi é hpúng zô pé Shi-túng myíng gi, a sé shi-túng dông mahkôn hkya-ôn é hkûn yhâng é lichyúm lé a sê é yánmai, yhûmsîng dàt hkon é mahkôn myòq lé za shuî hkôn hkôn dùt ri. Haû mù, jeju hkya-on hpong má shî nò eq sêng é mahkôn pé  záng hkon é pé le dùt lo ri. Hau é yánmai Zaizo gi, zai myíng dông nghut jáng gi, lichyúm bànshoq sê gyô é yánmai a séng a âng é hkon é pé yom lò râ eq KBC mai masàt tô é yûban noqkuq hpong má hkyak hkyak wó hkôn râ matú ZBTC mai wò yù luî, saî htoq tô é nghut lhê.  

Making Hymn video

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.