Zaiwâ laiká wó lo é apûn awang

Zaiwâ laiká wó lo é apûn awang pé lé nghap sê yù sháng.

Laî ló bê ahkyíng má, nga-nhúng wunpóng kachin zaizo wuì gi, Sasana Sará mó, Rev. Dr.Ola Hansan saî to byî é shi-túng laiká lé chôm chung laî lò bê. Nghut kôlhang, Laiká haû gi, gó tû zaizo wui é danghtê lé rago za a wó kâ nghut ri.

Haû mù luî, AD. 2000 zàn má, myíng eq sêng é hpàqchyî zaû pé gi, Shi-túng laiká hau èq zaizo wuì lhúnglháng bâng é danghtê lé jo shoq wó ká wó nghap râ matú, Wunpóng Mungkan Laili Laiká (WMLL) International Kachin Common Language Literacy lé dum saí byi bekô nghut ri. Laiká haû wó saî htoq tô é htâng mai, nga-nhúng zaiwâ zowuî gi, yhûmsing é zaiwâ myíng lé rago wó kâ é laiká haû lé, Zaiwâ laiká dông jai chung lo é nghut lhê.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.