ZBTC é Hkyô

 Zaiwâ Chyúmhpuq Komiti gi, KBC ahkaû má zui saî nyi é nghut lhê. Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti lé a-ô mâ é eq rajung za hpông to  mù, zui saî nyi lhê. 

 09255145898 -  Rûng ùp

09400046857 –

Literacy manager

09420247753 –

Bible ranslator

ZAIWÂ CHYÚMHPUQ KOMITI

ZBTC

 1. Srm. Dòqshi Hkón Tsín             Uchyûng
 2. Rev. Chúmlùt Brang Óng          Tê Uchyûng
 3. Rev. Chúmlùt Gám Mó             Mû Sîng
 4. Sará Hpauyû Ong Myat              Tê Mû Sîng
 5. Hpt. Chúmlùt Tû Lum               Sutzùm/Rûng ùp
 6. Rev. Chyín-yû Zau Lón             Alû hô wò yù
 7. Rev. Jangmó Gám Mó               Komiti malôm
 8. Srm. Zunwà Bok Nû                  Komiti malôm
 9. Rev. Dùmdoq No Dîn                Komiti malôm
 10.  Sará Zìnghtûng Kúm Shong     Komiti malôm
 11.  Zaiwâ Laili Laiká eq htûnghking Chyung wapdòq Mû Sîng                                            Komiti malôm
 12.  KBC Laili Laika Hteq Htángdìp ​​​​​​Magám Dàp Hpa-ón                                                               Komiti malôm

Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti (ZBTC)  ahkaû má, Team 2 lhum jòq lhê. Translation team eq literacy team nghut lhê.

 

Chyúm Laiká Hpuq Hpúng

Sará. Hpukón Làq Bok eq

Sará. Chúmlùt Gun Sêng dông hpuq lhik nyi lhê. 

Laiká Sé shoq Mhoq byi hpúng

Sr. Chúmlùt Nóng Làt

Srm. Chúmlùt Ban Htáng

Sr. Chúmlùt Yakuq

Srm. wòqhkyûng Nang San Óng

Srn. Dumhpaû Nan ong

Srm. Lahtó Ja Shim

Srm. Lahpai Nang Bok

Sr. Muiho San Hpúng 

Sr.Hpukón Tû Nán

Sr. Jangmó Óng Nán