ZBTC é Hkyô

 Zaiwâ Chyúmhpuq Komiti gi, KBC ahkaû má zui saî nyi é nghut lhê. Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti lé a-ô mâ é eq rajung za hpông to  mù, zui saî nyi lhê. 

Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti (ZBTC)  ahkaû má, Team 2 lhum jòq lhê. Translation team eq literacy team nghut lhê.

 

Chyúm Laiká Hpuq Hpúng

Sará. Hpukón Làq Bok eq

Sará. Chúmlùt Gun Sêng dông hpuq lhik nyi lhê. 

Laiká Sé shoq Mhoq byi hpúng

Sr. Chúmlùt Nóng Làt

Srm. Chúmlùt Ban Htáng

Sr. Chúmlùt Yakuq

Srm. wòqhkyûng Nang San Óng

Srn. Dumhpaû Nan ong

Srm. Lahtó Ja Shim

Srm. Lahpai Nang Bok

Sr. Muiho San Hpúng 

Sr.Hpukón Tû Nán

Sr. Jangmó Óng Nán