Zaiwâ chyúm laiká jàk chûng zè

Downloads: 
  • File icon Zaiwâ chyúm laiká fûng má kut chûng râ zè
    Download139.67 MB
  • File icon Zaiwâ chyúm laiká Fûng má chûngzè
    Download3.33 MB

 

 

Zaiwâ chyúm laiká jàk chûng zè nghut lhê. shí ahkaû má  fûng má kat chung é zè eq Computer má kat chung é zè pé lé kat tô lhê.

ZJ.jpg