Zaiwâ Chyúmlaiká jàk chûng zè (Fûng) apk

Downloads: 
  • File icon Zaiwâ chyúm laiká fûng má kut chûng râ zè
    Download139.67 MB
  • File icon Zaiwâ chyúm laiká Fûng má chûngzè
    Download3.33 MB

 

 Playstore má, "Zaiwa Bible" nghû wó ho yu lhê. 

Yhûmsing fûng má kat to mù, hpông kat mù, yhûmsîngo é dang-u wó ho yu lhê. 

htê gyo naû jáng gi, htê kúmlhá má ê dûn kat jáng htoq lo lhê. 

 Zaiwâ Chyúmlaiká jàk chûng zè (Fûng) apk lé fûng má kat yù àq. 

ZJ.jpg