Zaiwâ Chyúmlaiká jàk chûng zè (Fûng) apk

Zaiwâ Chyúmlaiká jàk chûng zè (Fûng) apk

Downloads:

Shî gi, Zaiwâ Chyúmlaiká lé Fûng má kat chûng râ matú saî tô é apk nghut lhê. Fûng má wó kat é jùng nghut mù, yhûmsîng hká ló le leq wó wàq chûng bê. Chyúmlaiká a bûn wàq chûng nghut kôlhang fûng mai wó nghap bê. Gyung htoq wún le leq zè dê myo mù, chyúmlaiká gi wàq naù mù, myìt a chiq ra lo. Laiká a sé sû le a sê nghap ra a chiq ra. haî mù gâ le htê nghap kat tô é htoq agó hkâ hé nghap jé ló é hkyô lé tûn shit nyi é yánmai, myìt chiq a ra lo. Shí sû lé Playstore mai le wó choq yù lhê.  

 Playstore má, "Zaiwa Bible" nghû wó ho yu lhê. 

Yhûmsing fûng má kat to mù, hpông kat mù, yhûmsîngo é dang-u wó ho yu lhê. 

htê gyo naû jáng gi, htê kúmlhá má ê dûn kat jáng htoq lo lhê. 

 Zaiwâ Chyúmlaiká jàk chûng zè (Fûng) apk lé fûng má kat yù àq. 

ZJ.jpg