Laiká Sé Shoq Mhoq Byi Hpúng

Psalm revision.jpg

Literacy Team gi, Hpuq tô é Chyúmlaiká lé rago wó nghap, sê nghap lò râ matú, laiká mhoq byî é múzó lé le zui saî nyi lhê. Laiká mhoq byî é hkyô má, Sará dùt é atsáng jé shoq mhoq byî nyi lhê.  Mhoq tô é laiká a tô myhí shoq nghap kún râ mhô-myi myo myo le kâ htoq mù, mau lat pé dông le, pyô byî nyi lhê. Sé nau é sû nyì jáng hkâ-nhám le mhoq byî nyi lhê. Sé nau é wà htum búgá pé mai xoq tuî lò jáng le ê châng mhoq byî lhê. Haû mù, mhoq yù naù bang gi, a-ô mâ é hkringdàt má wó xoq tuî lo lhê.

09255145898 -  Rûng ùp

09400046857 – Literacy manager


Laiká sé shoq mhoq byi hpúng mai zui saî nyi é mú zó pé gi, 

Laiká mhoq byî é hkyô

- primer

- post primer

- transfer primer 

-Alhpabet 

Scripture Use workshop

Audio Bible listening Group 

Writer workshop

teacher Training (Primer level, Post primer level)

Artist Workshop

Composing Workshop

Material Development workshop

Ethno art workshop

Christian Strengthening Family