Zoshâng nghap mhô-myi pé

Zoshâng nghap mhô-myi gi, Zoshâng wuì laiká nghap é akyang lé wó râ matú eq laiká nghap mù, hpàqchyî myo myo jàt lò râ matú myìt myòq byu tô lhê. 

Zoshâng wuì nghap mhô-myi myo myo jòq lhê. Haú pé gi, Hpàqchyî yù râ mhô-myi, Dusàk mhô-myi, Garaî hkyô mhô-myi, Hozo hoahuq hkyô mhô-myi, Wángzán hkyô eq sêng é mhô-myi, htûnghking mhô-myi pé myo myo jòq lhê. 


Dang a ge nyo é, dusàk pê chyáng mai le mhoq yù râ hkyô myo myo jòq lhê. 

Byu rayùq é gùng má ahkyàk dik é gi, wángzán hkyô nghut ri. Haû mù, tiq hkun mai yhûmsing gùng lé wángzán shoq dàt nyì râ matú mhoq byi, sê to râ lhê.