Zoshâng nghap mhô-myi pé

Zoshâng nghap mhô-myi gi, Zoshâng wuì laiká nghap é akyang lé wó râ matú eq laiká nghap mù, hpàqchyî myo myo jàt lò râ matú myìt myòq byu tô lhê. 

Zoshâng wuì nghap mhô-myi myo myo jòq lhê. Haú pé gi, Hpàqchyî yù râ mhô-myi, Dusàk mhô-myi, Garaî hkyô mhô-myi, Hozo hoahuq hkyô mhô-myi, Wángzán hkyô eq sêng é mhô-myi, htûnghking mhô-myi pé myo myo jòq lhê. 


Dang a ge nyo é, dusàk pê chyáng mai le mhoq yù râ hkyô myo myo jòq lhê. 

Byu rayùq é gùng má ahkyàk dik é gi, wángzán hkyô nghut ri. Haû mù, tiq hkun mai yhûmsing gùng lé wángzán shoq dàt nyì râ matú mhoq byi, sê to râ lhê. 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.