Zoshâng nghap mhô-myi pé


Dang a ge nyo é, dusàk pê chyáng mai le mhoq yù râ hkyô myo myo jòq lhê. 

Byu rayùq é gùng má ahkyàk dik é gi, wángzán hkyô nghut ri. Haû mù, tiq hkun mai yhûmsing gùng lé wángzán shoq dàt nyì râ matú mhoq byi, sê to râ lhê.