Zaiwâ laiká jàk ká chûng zè

Downloads: 
  • File icon Zaiwâ laiká jàk chûngzè
    Download253.63 KB

 Shî gi, Zaiwâ laiká kâ chûng râ matú ra ahkyàk é chûng zè nghut lhê. Shí su lé náng é Laptop, computer má akat tô é nghut jáng Zaiwâ myíng, htê dông a wó bàt , a wó ká râ nghut lhê.

ZJ.jpg