Zaiwâ htûnghking poî pé eq sêng é labaû

Zùmgó poî 

Yhûm wâng poî

Mang Yhum poi

Chang hpyik htung 

Myi háng poî

Gùq sik zo poî

 

Shí pé bànshoq gi, Zaiwâ htûnghking poî pé nghut lhê.