Zaiwâ htûnghking poî pé eq sêng é labaû

zumjang.jpg

Wunpóng Zaiwâ amyû zowuî zui saî lo é htûnghking poî pé a myû myû jòq lhê. Ra-am gi, nàt byi jun jaú pyàt má za kut mù, Hkristan dùt é mai a kut byùq lô é le jòq lhê.  Haú pé  gi, a-ô má tûn shit é poî pé kut gyó lo é nghut lhê. 

           

                       

zumjang.jpg

Zùmgó poî 
 

               

Natbyi yhum.jpg

Yhûm wâng poî 

               

Mang Yhum poi

               

 Chang hpyik htung 

               

Myi háng poî

               

 Gùq sik zo poî


Shí pé bànshoq gi, Zaiwâ htûnghking poî pé nghut lhê. 


zumjang.jpg

Zùmgó poî 

 Zaizo zaiwâ amyû zô pé gi, zùm gó pyî mùt luî nyi é amyû nghut lhê. Haû mù, rajung jung zui saí râ nghut jáng le, zùm gó sê lhê. Dangké; majan toq râ ga jáng le, zùm gó lhê. Majan dum ûng jáng le, Padang zùm gó lhê. 

          Wunpóng Zaizô pé gi, Yhûm nghu é lé gyai yhang ahkyàk tô akô. Haî mù gâ le, haî hô mù, haî wá wó lo le leq to râ, hkying râ jang yhûm nghu é a wó sû gi, myòqdong tiq dik lhê. haû mù, a hkìk hkìk é htoq yhûm nghu é wó râ ahkyàk ri. 

     Byù rayùq yùq eq dang taî nyo lhûm le lháng yhûmwang yò wang a jòq sû lé lhûm a lhóm kó nghut ri. 

       Yhûm wó saí bê ga jáng le, yhûm wâng poi kut lhê. Haú hkûn mùn, moq gu-mang , buìnùm jine wuì lé ji tsing mù, poî kut lhê. Haú poî má, zomoq wuì gi, zo-moq wò wùn luî lé, mùng wuì lé gi, yhûmsîng wó dùt é myhó lho tso kut akô. 

       Yhûm wang é myìn má, yhûmwàng ji pé gó kún kut nyi ngón kún sê lhê.  

 

 
 

Natbyi yhum.jpg

Yhûm wâng poî

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.