Garai Hkya-on Mahkôn

Garai lé yhûmsing é nhut shô hkun htê dông haû hpân sû Garai lé, rahá  chôm hkya-on sháng. 

Noqkuq Hkya-on Mahkôn

zaiwâ hymn akuq

Garai hkya-on mahkôn

2006 zàn má saî htoq é Garai hkya-on Mahkôn 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.