Zaiwâ laiká mhoq hî laiká bùk pé

Zaiwâ laiká mhoq hî laiká bùk pé:

1. Zaiwâ laiká yhângnu bùk

2. Shi-túng laiká sê bâng matú zaiwâ laiká

3. mhoqhî laiká bùk 1 & 2

4. Atsáng myhâng mhoqhî laiká