Wúnpóng Zaizo Bummau

 Zaizo bummau
ZJ.jpg


Zawzô pé nyi é bum mau shut lo jé wú keq!  Teng za yhang myìt ngón hkyô wó râ nghut lhê.


Shî gi Wunpóng zaizo wuì nyi é Lashio mau má jòq é sân yúng dik é che nghut ri.


Shî gi Zaiwâ zô pé nyi byo gyó lo é apûn awang Sadûng mau mâ é Lângnòq


Shî gi Sá Mo mâ é xo hkong nghut lhê.


Shî gi Nbá pá mâ é zùmjàng eq che ralhum nghut ri.   

 
400 x300.jpg

Gabú myìt mai Hkàp te yu nyi lhê ô!!!