Laili Laiká eq Sêng é Video

Zaiwâ Laiká Yhângnu lé aten tot za má, wó sê yù râ matú hen lajâng tô é mhoq yung.

Zaiwâ Mhoqhî laiká mhoq yung