Laili Laiká eq Sêng é Video

Zaiwâ Laiká Yhângnu lé aten tot za má, wó sê yù râ matú hen lajâng tô é mhoq yung.

Zaiwâ Mhoqhî laiká mhoq yung

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.