Nghap kún râ laiká bùk pé

Dang hpuq lhik tô é laiká bùk pé eq alìk wó yù nhô zâ é laiká pé nghut lhê.
 

zumjang.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.