Chyúm Hpuq Hpúng

Translation Team gi, Zaiwâ zaizô pé Yhûmsing é Myíng dang dông Garai Mungdang wó nghap râ matú Chyúmlaiká hpuq é múzó lé zui saî nyi lhê. 2012 Zàn mai Dang shikaq axau lé hpuq hi e ló é mai, ahkuî 2022 zàn má gi, Dang Shikaq Axau bànshoq lé Draft dông wó hpuq pán bê.

Sará Hpukón Làq Bok

Bible Translator (ZBTC)

Sr. Chúmlùt Gun Sêng 

Bible Translator (ZBTC)

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.