Chyúm Hpuq Hpúng

Translation Team gi, Zaiwâ zaizô pé Yhûmsing é Myíng dang dông Garai Mungdang wó nghap râ matú Chyúmlaiká hpuq é múzó lé zui saî nyi lhê. 2012 Zàn mai Dang shikaq axau lé hpuq hi e ló é mai, ahkuî 2022 zàn má gi, Dang Shikaq Axau bànshoq lé Draft dông wó hpuq pán bê.

Sará Hpukón Làq Bok

Bible Translator (ZBTC)

Sr. Chúmlùt Gun Sêng 

Bible Translator (ZBTC)