WZG chyung yhûm saî nyi é hkyô shit kyo laiká

Wunpóng zaiwâ laili laiká eq htûnghking hpúng ginjòq chyung wàpdòq mai, 2010 zàn mai chyung yhûm lé saî hi e ló é gi, hku-nyí jé shoq nghut bê nghut kôlhang a wó lhoq pán shî é yánmai wunpóng zaizo wuî bànshoq bo wang lhom râ matú shit kyô kat lhê.

WZG chyung yhûm wó lhoq pán râ matú wunpóng zaizo wuî bànshoq bang ngùnzè dông lé, nhut shô hkun htê dông le, wum-o atsam dông le bo wang lòm râ lé myìt myòq byu nyi lhê.

Xoq tuî lò râ jowò,

                              SS/33, Simsaq lòk, Shata pru

                                Myitkyina, Kachin state

                               ph: 074-20408, 09400021124

Ahkuî saî nyi lhê.