Lhom Pâng yu lhê

Zaiwâ Chyúmlaiká Hpuq Komiti 

Shansu South, Myitkyina

Wunpóng Zaiwâ Laili Laiká eq Htûnghking Hpúng Chyung Wap 

Shitapru, Myitchyînâ

alhô

Laiká Bùk Amyû Myû 

Laiká bùk kuq

Chyúmlaiká Eq Sêng é Pé

Chyúmlaiká kuq

Mahkôn Amyû myû (Music)

Music alhô

Htê Htoq Alhô Duì (Video)

htê htoq alhô duì kuq

Youtube

Youtube kuq

Jàk Chûng Zè Pé

Apk kuq

Lù Pyô wàp

Wungpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp mai lhom pâng yu lhê ô.

Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp shî gi, Wunpóng Zaiwâ zowuî lhúnglháng bâng é matú, sâng-hi wó saî htoq tô é nghut lhê.

Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp mai, Zaiwâ zôwui é, Chyoiyúng Chyúmlaiká, Zaiwâ laiká, htûnghking, labaû, mhô-myi shindâm, mahkôn, htê htoq alhô duì pé eq lùdang ajà jà lé wó myang nghap sê yù râ nghut lhê. Haû mù, myìt lom é bang bànshoq lé, Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp shí má wang wú râ matú, gabú myìt mai lhom pâng yu lhê ô! 

Verse of the day

Yhang gi, nga-nhûng é hkyi yù Sû Yesuq Hkrisduq é yanmai, nga-nhûng é ahtoq má agùn agó hut hkyó byî é Chyoiyúng Woi-nyí èq nga-nhúng lé chî san chî sêng pyám byi mù, woi-nyí má dum hku é hui nhâng luî, myit sik htaí byî é hkyô dông nga-nhúng lé hkyi yù bê nghut ri.

Tituq Chyáng Hun Kat É Laiká 3:6

Lukaq É Gabú Danglù Laiká Mâ É Mhô-myi Pé  

Gabú hpo lùdang laiká bùk 4 buk mâ é Lukaq é Gabú danglù laiká má kâ tô é hkyô lé chôm mhoq yù sháng

Lù Dang Asik

ZBTC mai zui saî nyi é múzó pé

 

Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti (ZBTC)  ahkaû má, Team 2 lhum jòq lhê. Translation team eq literacy team nghut lhê. <<Xoq Nghap Râ>>