Yesuq é sàkduì hkyô

Yesuq é sàkduì hkyô mingkan htoq má asàk lé du é hkûn hkâsu kut nyi laî lo é hkyô eq ngá-nhûng le Yhang lé wú yù mù aàk wó duì râ matú nghut lhê.

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.